Kontakt
Rejestr zmian
Mapa Serwisu
Strona Główna
» Ośrodek » Przedmiot działalności i kompetencje 
Informacje drukuj

 

1. Do zadań ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób
    ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami -
    w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, na podstawie ustawy "Prawo o ruchu drogowym" z dnia
    20 czerwca 1997 r. art.109 i art.117.
i Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność,
    o której mowa w ust. 1 i 2.

4. Ośrodek, jako wyznaczony przez wojewodę, zapewnia obsługę Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
    Ruchu Drogowego
, która koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach
    bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r.

Art. 140g.


1. Tworzy się Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej "Wojewódzką Radą".

2. Wojewódzka Rada działa przy marszałku województwa jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Art. 140h.

1. Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Do zadań Wojewódzkiej Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

   1. opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

   2. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

   3. zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej
       na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;

   4. inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
       ruchu drogowego;

   5. inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;

   6. współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;

   7. inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;

   8. analizowanie i ocena podejmowanych działań.

3. Szczegółową organizację i tryb pracy Wojewódzkiej Rady określa regulamin przyjęty przez radę w drodze uchwały.

Art. 140i.

W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

   1. przewodniczący - marszałek województwa;

   2. zastępcy przewodniczącego:
         1. wojewoda,
         2. wojewódzki komendant Policji;

   3. sekretarz - wskazany przez marszałka województwa;

   4. Członkowie Wojewódzkiej Rady: 

a) wojewódzki inspektor transportu drogowego, 

b) dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

c) przedstawiciel wojewody, 

d) przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego, 

e) przedstawiciel kuratora oświaty, 

f) przedstawiciel zarządu województwa, 

g) przedstawiciel zarządów powiatu, 

h) przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, 

i) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji,

j) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 

k) przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich, 

l) przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, 

m) przedstawiciel zarządów dróg powiatowych, 

n) osoby wskazane przez marszałka województwa w szczególności reprezentujące działające na terenie województwa organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym marszałek województwa może wskazać nie więcej niż 12 osób.

 

Art. 140j.

1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady otrzymuje od organów, których przedstawiciele są członkami wojewódzkiej rady:

   1. sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego;

   2. informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady składa Przewodniczącemu Krajowej Rady corocznie, do końca stycznia, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz działań realizowanych w tym zakresie.

Art. 140k.

Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia wyznaczony przez marszałka województwa wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

Art. 140l.

W pracach Krajowej Rady i Wojewódzkiej Rady mogą brać udział z głosem doradczym:

   1. przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

   2. pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych;

   3. niezależni eksperci.

góra


Rejestr zmian:
 
2015-02-16 09:09:19 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2013-03-11 18:54:28 - Piotr Gogulski (edycja element: edytor html)
2009-07-08 14:44:14 - Piotr Gogulski (edycja element: edytor html)
2008-10-21 11:15:06 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2008-10-21 11:11:14 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu © Wszystkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron www tworzenie stron www