Kontakt
Rejestr zmian
Mapa Serwisu
Strona Główna
» Ośrodek » Status prawny 
Informacje drukuj

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest samorządową wojewódzką osobą prawną. Utworzony został przez zarząd województwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem. Zarząd województwa nadał ośrodkowi statut Uchwałą nr 2636/2006 z dnia 13.04.2006 r.

UCHWAŁA Nr 2636/2006
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego
w Poznaniu


Na podstawie art.120 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. ) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Poznaniu nadaje się Statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Inrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 154/99 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.06.1999 r. z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
/-/ Marek Woźniak

Uzasadnienie
Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu został mu nadany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 154/99 z dnia 18 czerwca 1999 r. i znowelizowany uchwałą Nr 1064/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r.
Sposób i zakres wykonywania podstawowego zadania Ośrodka jakim jest egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców oraz struktura organizacyjna uległa w ostatnich latach znacznym zmianom.
Na Ośrodek zostały nałożone przewidziane prawem dodatkowe zadania polegające na organizowaniu różnych szkoleń dla kierowców.
W celu ujednolicenia struktur organizacyjnych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Województwie Wielkopolskim zachodzi potrzeba nadania im takich samych statutów.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik
Do Uchwały Nr 2636 /2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 kwietnia 2006r.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zwany dalej „Ośrodkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym ( Dz U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą" oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Poznań, a terenem działalności województwo wielkopolskie.

§ 3

1. Podstawowym   zadaniem   Ośrodka   jest   działalność   polegająca na organizowaniu egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
2. Ośrodek może wykonywać również inne zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa,
3. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie przewidzianych prawem szkoleń dla kierowców.
4. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność określoną w ust. 1 i 2.
5. W zakresie swego działania Ośrodek współpracuje z organami administracji publicznej i innymi podmiotami realizującymi zadania dotyczące ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa.

Rozdział II

Organizacja Ośrodka

§ 4

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
2. Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, określonych ustawą i niniejszym statutem.
3. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.

§ 5

1. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2. Dyrektor Ośrodka określa zakres zadań dla osób wymienionych w ust. 1.
3. W przypadku braku zastępcy dyrektora pełnienie jego obowiązków Dyrektor Ośrodka może powierzyć innej osobie.

§ 6

Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zastępcę Dyrektora Ośrodka po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

§ 7

1. W Ośrodku tworzy się komórki organizacyjne do spraw:

    1) organizacji egzaminów i szkoleń,
    2) przeprowadzania i nadzorowania egzaminów,
    3) finansowo – ekonomicznych,
    4) organizacyjno - administracyjnych,
    5) obsługi informatycznej,
    6) bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    7) obsługi technicznej.

2. Komórki organizacyjne mogą być tworzone w formie wydziałów, działów, zespołów oraz wieloosobowych i jednoosobowych stanowisk pracy.
3. Dyrektor może tworzyć w miarę potrzeby inne komórki organizacyjne, odpowiednio do podejmowanych zadań uwzględniając to w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
4. Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły problemowe jako ciała opiniodawczo - doradcze określając ich zadania i czas działania.

§ 8

Szczegółową strukturę wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział III

Zasady gospodarki finansowej

§ 9

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową   na zasadach określonych w art. 119 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 121 ustawy.

Postanowienia końcowe

§ 10

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

góra


Rejestr zmian:
 
2009-07-08 14:44:28 - Piotr Gogulski (edycja element: edytor html)
2008-09-29 07:08:17 - Piotr Gogulski (edycja element: edytor html)
2008-09-15 11:44:40 - administrator (edycja element: edytor html)
2008-09-15 11:41:49 - administrator (edycja element: edytor html)
2008-09-15 11:40:05 - administrator (edycja element: edytor html)
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu © Wszystkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron www tworzenie stron www