Kontakt
Rejestr zmian
Mapa Serwisu
Strona Główna
» Ośrodek » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 
Informacje drukuj

Działalnością ośrodka kieruje dyrektor. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa. Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.

Dyrektor WORD zatrudnia egzaminatorów. Dyrektor ośrodka wydaje egzaminatorowi legitymację z terminem ważności wynikającym z terminów badań, o których mowa w art. 115a ust. 2 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" , po otrzymaniu:

  • zaświadczenia wydanego przez marszałka województwa, o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów określającego zakres uprawnień do egzaminowania,
  • kserokopii orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • oraz orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania z egzaminatorem umowy o pracę.
Dyrektor zatrudniając egzaminatora, przydziela mu imienną pieczątkę
Dyrektor ośrodka egzaminowania zatrudnia pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie znajomości regulacji prawnych związanych z egzaminowaniem oraz obsługi urządzeń technicznych prowadzących obsługę informatycznych środków technicznych.

Dyrektor wyznacza spośród pracowników:
1. osobę, która koordynuje pracę egzaminatorów,
2. egzaminatora nadzorującego - egzaminatora, który nadzoruje pracę egzaminatorów i udziela wyjaśnień na skargi złożone przez osoby egzaminowane,
3. osobę, która dokonuje analizy wyników egzaminu w odniesieniu do egzaminatorów, instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców - z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie prawa jazdy lub pozwolenia - w okresach kwartalnych, półrocznych i rocznych.

Dyrektor ośrodka egzaminowania może okresowo wstrzymać prowadzenie egzaminów praktycznych jeżeli warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają prowadzenie egzaminów - o czym niezwłocznie zawiadamia właściwy organ prowadzący nadzór.
Dyrektor WORD przekazuje w okresach półrocznych pisemną informację o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
starostom - w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców będących w ich ewidencji, marszałkowi - w odniesieniu do egzaminatorów będących w jego ich ewidencji.
Dyrektor ośrodka egzaminowania zatwierdza protokół egzaminacyjny najpóźniej następnego dnia po dniu, dla którego był sporządzony.


Egzaminator nadzorujący pracę egzaminatorów może przerwać egzamin w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone warunki bądź zasady przeprowadzania egzaminów.

Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje marszałek województwa.

Organ sprawujący nadzór może w szczególności:
1) kontrolować dokumentację i działalność związaną z egzaminowaniem;
2) przerwać lub unieważnić egzamin państwowy prowadzony niezgodnie z przepisami;
3) w razie stwierdzenia rażących uchybień zawiesić działalność odpowiedniej jednostki w zakresie prowadzenia egzaminów państwowych - do czasu usunięcia uchybień;
4) w uzasadnionych przypadkach skierować egzaminatora na egzamin, o którym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8. ustawy "Prawo o ruchu drogowym"

góra


Rejestr zmian:
 
2015-02-16 08:54:13 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2009-07-08 14:45:06 - Piotr Gogulski (edycja element: edytor html)
2008-09-15 11:47:40 - administrator (edycja element: edytor html)
2008-09-15 11:46:41 - administrator (element edytor html: uruchom)
2008-09-15 11:46:40 - administrator (dodaj element: edytor html)
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu © Wszystkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron www tworzenie stron www