Kontakt
Rejestr zmian
Mapa Serwisu
Strona Główna
» Ośrodek » Struktura organizacyjna 
Informacje drukuj

Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, określonych ustawą i statutem. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.
Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego. Zastępcę Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Dyrektor i jego Zastępca

2. Wydział Organizacyjno - Administracyjny

3. Wydział Finansowo-Ekonomiczny

4. Wydział Organizacji Egzaminowów  i Szkoleń

5. Wydział Przeprowadzania i Nadzorowania Egzaminów

6. Wydział Obsługi Technicznej

7. Stanowisko d/s bezpieczeństwa ruchu drogowego

8. Stanowisko d/s obsługi informatycznej

 


Komórki organizacyjne tworzy Dyrektor sukcesywnie, odpowiednio do podejmowania przez Ośrodek określonych zadań do samodzielnego prowadzenia.

Szczegółową strukturę wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.


UCHWAŁA Nr
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

Na podstawie § 8 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 154 / 99 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 1999 roku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Poznaniu , uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły problemowe jako organy pomocnicze lub opiniodawczo - doradcze w sprawach związanych z egzaminowaniem oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego.

góra


Rejestr zmian:
 
2015-02-16 09:10:24 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2015-02-16 09:10:19 - Jacek Opala (element edytor html: uruchom)
2014-03-25 14:10:52 - Jacek Opala (element edytor html: wstrzymaj)
2014-03-25 14:06:32 - Jacek Opala (element edytor html: uruchom)
2014-03-25 13:38:11 - Jacek Opala (element edytor html: wstrzymaj)
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu © Wszystkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron www tworzenie stron www